podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości 2019-07-03 00:00:00 Regio Nieruchomości

03 lipca 2019     Zakup nieruchomości

Co to jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny pobierany przez samorządy gminne, którego przedmiotem są stany faktyczne lub prawne, od których zaistnienia ustawodawca uzależnia powstanie obowiązku podatkowego (np. posiadanie nieruchomości).

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.[1]

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

W przypadku zaistnienia zdarzenia, które ma wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku (np. zmiana sposoby wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części związana z rozpoczęciem lub zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej), podatek ulega obniżeniu lub podwyższego, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

W przypadku istnienia budowli lub budynków lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym:

 • budowa została zakończona, albo
 • w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznych wykończeniem. [2]

Przykład 1: Jeżeli 15 marca 2019 r. podpiszemy akt notarialny kupna mieszkania, to należny podatek od nieruchomości będzie naliczany od 1 kwietnia 2019 r.

Przykład 2: Jeżeli zakończyliśmy budowę domu lub rozpoczęliśmy jego użytkowanie przed jego wykończeniem np. 20 kwietnia 2019 r. to obowiązek podatkowy powstanie dopiero 1 stycznia 2020 r.

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. [3]

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Płatnikiem podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi,
 • posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (w niektórych przypadkach). [4]

W razie współwłasności nieruchomości obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W przypadku istnienia wyodrębnionych lokali (mieszkań) każdy właściciel odpowiada wyłącznie za podatek należy za jego lokal oraz za przypisany do niego udział w nieruchomości wspólnej. 

Niepodleganie oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

 • użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • (z wzajemnością) nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych,
 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich,
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle (z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych),
 • nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018 r. poz. 2363). [5]

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają:

 1. grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:
  • jest udostępniana przewoźnikom kolejowym, lub
  • jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
  • tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;
 2. grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;
 3. budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;
 4. grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską;
 5. budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;
 6. budynki gospodarcze lub ich części:
  • służące działalności leśnej lub rybackiej,
  • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
 7. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
 8. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 9. grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;
 10. znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
  • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
  • budynki i budowle trwale związane z gruntem;
 11. będące własnością Skarbu Państwa:
  • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
  • grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 wykonywanie praw właścicielskich wobec wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534);
 12. budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;
 13. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 14. grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
  • osiągnęli wiek emerytalny,
  • są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
  • są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
 15. położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 16. budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 akt założycielski grupy ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1026), zgodnie z jej aktem założycielskim;
 17. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
 18. grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów;
 19. budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz.U. poz. 2073), stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników lub związku spółdzielni rolników, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
 20. uczelnie, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
 21. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
 22. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
 23. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego;
 24. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 zadania Akademii ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
 25. prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem –zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28ust . 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
 26. instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
 27. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;
 28. Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. [6]

Zgodnie z art. 6 ust. 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.) nie wszczyna się postępowania, a wszczęte postępowanie umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy nie przekraczałoby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Podatek od nieruchomości 2019

Stawki podatku od nieruchomości określa uchwała rady gminy uwzględniając górne granice stawek wskazane w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.). 

Górna granica podatku od nieruchomości w 2019 nie może przekroczyć rocznie więcej niż:

 1. od gruntów
  • 0,62 zł od 1 m2 powierzchni dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków)
  • 4,58 zł od 1 ha powierzchni dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i sztucznych zbiorników
  • 0,30 zł od 1 m2 powierzchni dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłątnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (OPP)
  • 3,00 zł od 1 m2 powierzchni niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na tereneach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 2. od budynków lub ich części
  • 0,51 zł od 1 m2 mieszkalnych powierzchni użytkowych
  • 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  • 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
  • 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
  • 5,78 zł od 1 m2 pozostałych powierzchni użytkowych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (OPP)
 3. od budowli
  • 2% od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 4 ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.). [6]

Wysokość podatku od nieruchomości jest corocznie ustalana w decyzji administracyjnej. W związku z tym nie ma możliwości opłacenia podatku przed doręczeniem tejże decyzji.

Do kiedy płaci się podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości za dany rok płatny jest:

 • jednorazowo, lub
 • w ratach kwartalnych w następujących terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której wysokość podatku od nieruchomości nie przekracza kwoty 100 zł. Wówczas podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty, tj. do 15 marca.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.), osoby fizyczne zobowiązane są złożyć na formularzu według ustalonego wzoru właściwemu organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w tym także zmianę sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania.

Wspomniany formularz w każdej gminie wygląda nieco inaczej. Należy więc pobrać go:

 • bezpośrednio w urzędzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, lub
 • ze strony urzędu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również tych podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzanych uchwałą rady gminy).

Kara za niezapłacony podatek od nieruchomości

W przypadku nieuiszczenia podatku od nieruchomości narastają od niego odsetki. Im wyższy podatek i im dłuższa zaległość, tym proporcjonalnie wyższe są odsetki. Dodatkową konsekwencją zaległości względem podatku od nieruchomości jest groźba wszczędzia egzekucji. 

W sytuacji zadłużenia z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości podatnik może złożyć do właściwego organu:

 • wniosek w sprawie rozłożenia na raty - RAT-Z, lub
 • wniosek w sprawie odroczenia - TER-Z, lub
 • wniosek w psrawie umorzenia - UZ-M.

Organ podatkowy zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w przypadku uzasadnionego ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

Przypisy:

[1] Art 2. ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.)

[2] Art 6. ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.)

[3] Art 6. ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.)

[4] Art 3. ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.)

[5] Art 2. ust. 2-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.)

[6] Art 7. ust. 1-2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.)

[7] Art 5. ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170.)

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Oddaj swój głos  

Średnia ocen 4.9/5 na podstawie 9 głosów

 Bądź z nami na bieżąco!

Dołącz do naszego Newslettera i otrzymuj wiadomości na swoją pocztę.

Potwierdź wysłanie formularza

Poprzez kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji zapytania.

Nota informacyjna

Dodaj komentarz

Redakcja RegioNieruchomosci.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak moderator go zatwierdzi.
Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!
podatki, podatek od nieruchomości, nieruchomości
Podobne artykuły

28 maja 2019

Zwrot z inwestycji w mieszkanie na wynajem

Oblicz samodzielnie zwrot inwestycji w wynajem nieruchomości za pomocą wskaźników ROI, ROE i IRR! Prezentujemy praktyczne przykłady!...

28 maja 2019

Atrakcje turystyczne w Bielsku-Białej

Nie od dziś wiadomo, że nieruchomości położone blisko atrakcji turystycznych cechują się większym popytem i ceną niż te położone w większej odległości....

20 maja 2019

Wycena nieruchomości - jak poprawnie ją przeprowadzić?

Jednym z podstawowych przedsięwzięć przy sprzedaży nieruchomości jest właściwe określenie wartości nieruchomości....

Ten Portal wykorzystuje Pliki cookies. Korzystając z Portalu, wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie przez Administratora Plików cookies w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Ustawienia Plików cookies można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w naszej Polityce Prywatności..

Rozumiem